Marieke's voetverzorging
Ambulant medisch pedicure

Algemene informatie

 

Marieke’s voetverzorging
Pedicure: Marieke van Duijnhoven-de Bruin
Telefoon: 06-48573609
Mail: info@mariekesvoetverzorging.nl

 


KvK nummer: 59524200
ProVoet nummer: 313335
KRP nummer: 14049
AGB code praktijk: 96062338
AGB code zorgverlener: 96100229
Banknummer: NL61 INGB0688512585 t.n.v. M. van Duijnhoven de Bruin


Werkzaam in Groesbeek
Woensdag 9.00 uur tot 17.00 uur

  

Donderdag - vrijdag 09.00 uur tot 13.00 uur.

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00

 

 


Vakanties 2022:
8 t/m 26 augustus 

 26 t/m 30 december


 

Tarief bedraagt € 31,00 per pedicure behandeling. 


Voorwaarden Marieke's voetverzorging:
- i.v.m. mijn zware koffer kom ik geen trappen op naar eerste etage of hoger.
- Afspraak verzetten of afzeggen? Geen probleem maar geef dit a.u.b. tijdig door.
- Betaling kan plaats vinden via contact, betaalverzoek of factuur. Ik heb geen pinautomaat.
- Ik doe mijn best om op tijd te komen. Door het ambulant werken is dit niet altijd mogelijk. Tijdstip van afspraak kan dan wat      afwijken. Graag u begrip hiervoor.
- Bijzonderheden graag voorafgaand aan de behandeling vermelden. Bijvoorbeeld diabetes, reuma, allergieën. (angst) 

 


Marieke’s voetverzorging is aangesloten bij Provoet en ProCERT.
Ik werk volgens de code van de voetverzorger. In deze code staan wettelijke eisen en branchenormen met betrekking tot hygiëne, arbo en milieu.


Provoet
Provoet kennen de meeste wel het is de grootste pedicure branchevereniging van Nederland. Alleen pedicures met een erkent diploma mogen zich hierbij aanmelden.
Meer informatie over provoet vind u op www.provoet.nl

Provoet lidmaatschapnummer: 313335

 


Procert
Procert daarin tegen kennen veel mensen niet. Procert werkt samen met provoet het beheert het kwaliteit register van pedicure. Afgekort het KRP.
In dit register staan pedicures die zich gespecialiseerd hebben in de risicovoet, reumatische of diabetische voet. En de medische pedicures.
Om geregistreerd te blijven moet de pedicure een verplicht aantal bijscholingen volgen.
Meer informatie over procert www.kwaliteitregisterpedicure.nl

KRP nummer: 14049

 


Privacy policy
Marieke’s voetverzorging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Marieke’s voetverzorging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens worden beschreven in de privacy policy.
- De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens. - Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens door geef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de juiste voetzorg.
- Op de hoogte zal zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Marieke’s voetverzorging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy nog vragen heeft kan u contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten/cliënten
Persoonsgegevens van de klant/cliënt worden door Marieke’s voetverzorging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het uitoefenen van voetzorg.
- Het informeren van de klanten met betrekking tot de voetverzorging.
Grondslag voor de persoonsgegevens:
- De voetverzorging van de klant/cliënt
Voor de bovenstaande doelstelling kan Marieke’s voetverzorging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Geslacht
- Voorletter/voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- Woonadres
- E-mailadres
- Geboortedatum indien noodzakelijk voor declaraties
Uw persoonsgeven worden door Marieke’s voetverzorging opgeslagen ten behoeve van de bovenstaande verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat u gebruik maakt van mijn diensten. Wanneer deze stoppen zullen de gegevens aan het eind van dat kalenderjaar worden vernietigd.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zoals huisarts of podotherapeut dit zal altijd eerst met u of uw contactpersoon worden besproken.
Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij schriftelijk toestemming hier voor geeft.
Binnen Nederland
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.
Minderjarig
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Marieke’s voetverzorging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Persoonsgegevens worden door Marieke’s voetverzorging bijgehouden op papieren klantenkaarten. Deze kaarten zullen enkel bij registratie of controle mee gaan naar de klant. Anders zijn deze opgeborgen op kantoor.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u heb ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgeven (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg velend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.
Contactgegevens:
Marieke’s voetverzorging
Marieke van Duijnhoven de Bruin
Heer Zegerstraat 47
6561 BR Groesbeek
06-48573609
info@mariekesvoetverzorging.nl